Algemene voorwaarden Meer voor elkaar

Bemmel, maart ’21

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– opdrachtnemer: Meer voor elkaar (voorheen Buro Sprint), die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten (KvK 63224925);
– opdrachtgever: de persoon, organisatie of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;
– diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching, training, cursus (proces)begeleiding, dan wel advisering en projectbegeleiding. Ook verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht;
– coachee/deelnemer: degene die deelneemt aan een begeleidings-, advies-, trainings- of coachtraject.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever, alsmede rechtsopvolgers.
3. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van
toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard en bevestigd.

Artikel 3. Offertes
1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht en zijn niet bindend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
2. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
3. Voor de diensten van Buro Sprint gelden de prijzen zoals deze zijn opgenomen in de offerte.
4. De overeenkomst voor het uitvoeren van de diensten door Meer voor elkaar, komt tot stand op het moment dat d opdrachtgever de opdracht schriftelijk verstrekt aan Meer voor elkaar. Door het verstrekken hiervan geeft de opdrachtgever te kennen akkoord te gaan met de offerte en deze algemene voorwaarden en zich hieraan te zullen houden.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij opdrachtnemer gehouden is
haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap
naar de maatstaven van het moment van nakomen van opdrachtnemer verlangd kan worden.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft
opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd
in overleg met de opdrachtgever geschieden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden
verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan
opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst
op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke
tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer
is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij
deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem of haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen
de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het
tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de
opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties
heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in
hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium
tot gevolg heeft.

Artikel 6. Geheimhouding
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader
van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als
vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de
informatie.
2. Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van de opdrachtgever
extern gerefereerd worden.

Artikel 7. Intellectuele eigendom
1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam-, of andere rechten van intellectueel
eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde
diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaar van deze rechten. De
opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel
waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-,
merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.
2. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane
kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie
ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De valuta is in euro’s. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.
2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft
betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In
geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve
van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te
schorten, zonder dat hij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan
worden.
3. Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd
over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.
4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de
vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens
opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats
van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst
openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere
factuur.
6. Als van opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering
van de overeenkomst, kan opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of
daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

Artikel 9. Incassokosten
1. Ingeval opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door opdrachtnemer aan
opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen, dan is opdrachtgever aan opdrachtnemer
buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt:
a. Voor zover opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt
opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding
ter zake buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het
Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaande bedrag –
na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen veertien dagen gerekend
vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door opdrachtnemer wordt voldaan.
b. Voor zover opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt
opdrachtnemer aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke
kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit
vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op
een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR
75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan
door of in verband met door hem verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de
schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht,
althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. In afwijking van wat in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere
looptijd dan zes maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes
maanden verschuldigde factuurbedrag.
4. Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van de opdrachtnemer of haar personeel zal de opdrachtgever de opdrachtnemer vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst c.q. (het gebruik van) de dienstverleningen en zal hij de opdrachtnemer alle schade vergoeden die de opdrachtnemer leidt als gevolg van dergelijke aanspraken.

Artikel 11. Annulering/beëindiging van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een dienst te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag.
2. De opdrachtgever heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, begeleidings- of coachtraject te annuleren per mail. Wel dient de opdrachtgever om een bevestiging van ontvangst te vragen en te ontvangen van de opdrachtnemer.
3. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 30 werkdagen voor aanvang van het project, de cursus, training of coachtraject kosteloos geschieden, tenzij anders vermeldt in de offerte. Bij niet-annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de dienst te voldoen.
4. Bij annulering binnen 30 dagen tot 14 werkdagen voor aanvang van de dienst is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen. Indien een dienst na deze termijn wordt geannuleerd, wordt 80% van het cursusbedrag berekend. Indien een cursist niet komt opdagen wordt voor deze persoon 100% van het cursusbedrag berekend. De opdrachtnemer accepteert vervangers voor reeds ingeschreven cursisten.
Indien de dienst binnen 14 dagen tot 3 werkdagen voor aanvang van de training wordt verschoven, wordt 25% van de cursusprijs berekend bovenop de verschuldigde cursusprijs. Na deze termijn wordt 40% van de cursusprijs berekend bovenop de verschuldigde cursusprijs. Eenmaal verschoven trainingen/diensten kunnen niet nogmaals verschoven of geannuleerd worden. Dan wordt 100% van het bedrag berekend. Annuleringen en verschuivingen kunnen alleen schriftelijk worden opgegeven (en dienen te worden bevestigd door de opdrachtnemer). Voor berekening van bovenstaande perioden geldt de datum waarom de schiftelingek annulering of verschuiving in het bezit is van opdrachtnemer.
5. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee na aanvang
van de cursus, training of coachtraject de deelname tussentijds beëindigt of
daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling,
tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders
rechtvaardigen.
6. Een individueel coachgesprek kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek
kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 24 uur is
opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in
rekening te brengen. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen coachee niet op het
geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
7. Als één der partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier
uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke
termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat
de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de
beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 12. Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijden van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: oorlog, onlusten, overstroming, brand, stakingen, uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij de productie bij opdrachtnemer of haar toeleveranciers, problemen bij het eigen of door derden verzorgde transport, devaluatie, verhoging van belastingen, maatregelen van enige overheidsinstantie, ongevallen, ziekte en computerstoringen; dit alles zowel bij opdrachtnemer als op de locatie waar de training/cursus plaats vindt. Indien opdrachtnemer door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever kanvoldoen, wordt de nakoming van de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Opdrachtnemer dient opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van de overmachttoestand. Duurt de overmachttoestand langer dan 7 dagen, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te beëindigen. In geval van overmachttoestand heeft opdrachtgever geen recht op enige (schade-) vergoeding, ook niet als opdrachtgever als gevolg hiervan enig voordeel mocht hebben

Artikel 13. Ziekte van trainer/opdrachtnemer
Bij ziekte van een van de trainer(s) zal opdrachtnemer binnen 48 uur voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen en zullen de diensten worden uitgevoerd als overeengekomen. Er is dan voor de opdrachtgever geen recht op vergoeding van schade, rente en kosten en/of korting op of vermindering van de overeengekomen vergoeding. Indien vervanging binnen de gestelde termijn niet mogelijk is, zal opdrachtnemer opdrachtgever hiervan binnen 24 uur op de hoogte stellen en is artikel 12 van toepassing.

Artikel 14. Persoonsgegevens
1. Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer
toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen
persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar
eigen activiteiten.

Artikel 15. Klachten
Klachten dienen onmiddellijk na constatering aan opdrachtnemer te worden gemeld. Op voorwaarde dat tijdig is geklaagd en genoegzaam is aangetoond dat de training, cursus of andere dienst van opdrachtnemer niet voldoen aan hetgeen is overeengekomen, zal opdrachtnemer deze training, cursus of andere dienst opnieuw deugdelijk uitvoeren. Door hieraan te voldoen is opdrachtnemer haar verplichtingen jegens opdrachtgever nagekomen en niet tot (schade-)vergoeding verplicht.

Artikel 16. Geschillenbeslechting
1. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van
toepassing.
2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn
en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan
de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is.

Heb je vragen, neem dan contact op met mirjam@meervoorelkaar.com